Rendszerüzenet

Pályázat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői munkakörének betöltésére

Esemény időpontja
Kezdés: 2021.01.29. 11:00
Befejezés: 2021.03.04. 23:30
Szervező
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Helyszín
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Cím:Magyarország, 4200 Hajdúszoboszló Szilfákalja utca 2.

10/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése alapján - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletre – a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet bekezdései figyelembevételével pályázatot ír ki a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére az alábbiak szerint:

 

Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Meghirdetett munkakör: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgató munkaköre

Munkavégzés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. sz.

Beosztás: magasabb vezető

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az igazgató a magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti, és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes működésének biztosítását.

 

A magasabb vezetői megbízás időtartama:                 5 év

A megbízás kezdő napja:                                               2021.05.16.

A megbízás megszűnésének időpontja:                       2026.05.15.

 

Képesítési és egyéb feltételek:

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete figyelembe vételével

 • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez,
 • cselekvőképesség, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás és büntetlen előélet,

 

Előnyt jelent:

 • a pályázottal azonos típusú intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése,
 • jártasság a közművelődés minőségirányítása területén,
 • a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék.

 

Juttatások, illetmény:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra kérjük az igény megjelölését.

 

A pályázat benyújtásának formája:    írásban, zárt borítékban

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot,
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • a kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló tanúsítvány hitelesített másolata, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja a vezetői megbízásától számított 2 éven belül, mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. március 04.

 

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Irodájának (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére".

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel.

A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatot - a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben előírt bizottsági véleményezés után - a véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A www.hajduszoboszlo.eu, illetve a www.szoboszlokultura.hu honlapokon.

A közzététel napjának a fenntartó honlapján való megjelenést kell tekinteni.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető nyújt a 06/52/557-365-ös telefonszámon.

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdése alapján - tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletre - a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a pályázati eljárásban való közreműködésre a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottságot által hoz létre. A bizottság tagjai közé a fenntartója képviselőjeként Majoros Petronella alpolgármestert és Mester József bizottsági elnököt delegálja.

Határidő: 2021. január 28., illetve értelemszerűen

Felelős: polgármester